مهرداد کشانی

مهرداد کشانی

مهرداد کشانی مدرس ویولن درآموزشگاه موسیقی نوای محجوبی می‌باشد.
استاد مربوطه ایشان حسین اعتمادی (در آموزشگاه نوای محجوبی) بوده و از سوابق ایشان می‌توان، سابقه‌ی تدریس در آموزشگاه‌های موسیقی و سابقه‌ی همکاری با ارکستر گلهای نوین و اوستا را نام برد.